Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, fortrinnsvis i kommuner som Skue Sparebank har filial i. Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til idrett, kultur, forskning, utdanning og oppvekst.idrett, kultur, forskning, utdanning og oppvekst.idrett, kultur, forskning, utdanning og oppvekst.beste for allmennheten.
Dette kan for eksempel være innen kultur, idrett, humanitære formål, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn.

Det gis ikke gaver til ordinær drift. Det gis videre ikke gaver til religiøs og partipolitiske tiltak, offentlige kjerneoppgaver, forskning som ligger utenfor formål som angår stiftelsens virksomhet, samt nødhjelp og bistand.
De som allerede har sponsoravtaler med banken kommer ikke i betraktning.

Gaveutdelingen forutsetter at bankens soliditet er over et gitt minimumsnivå. 

Hvem kan søke
Alle lag og organisasjoner og andre allmennyttige foretak/prosjekter.

Hvordan søke
Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må oppgi hvor mange medlemmer de har, og legge ved regnskapet for siste år. Nevn også kort hvilke aktiviteter/tilbud dere har. 
Søknadsskjema blir utlagt i banklokalene, og på skuesparebank.no. Søknader som skal komme i betraktning må sendes/leveres til banken innen 31.  januar hvert år.

Saksbehandling
Banken setter hvert år ned en komité som vurderer søknadene i løpet av februar.

Bruk av tildelte midler

Det er ønskelig at alle som får tildelt midler fra gaveutdelingen utarbeider en evalueringsrapport som orienterer om både sluttregnskap og aktivitetsresultat. Om prosjekter som får tilskudd må gjennomføres, ellers må støtten tilbakebetales til Skue Sparebank.   
Skue Sparebank ønsker også bilder som på en eller annen måte viser hva midlene har gått til, og som kan brukes fritt i bankens markedsføring.


Avslag

Komitéen som behandler søknadene vil ikke grunngi eventuelle avslag på søknader.