Lokalt samarbeid
Vi har fokus på idrett, kultur, humanitært arbeid og organisasjonsliv i vårt lokalsamfunn. Gjennom sponsing og samarbeidsavtaler ønsker banken å formidle verdiene åpen, lidenskaplig, og kompromissløs. Samtidig ønsker vi å bidra til et positivt oppvekstmiljø via støtte til lokalt idretts- og kulturliv.

Relasjoner og identitet
Gjennom sponsor- og samarbeidsavtalene ønsker Skue Sparebank å bygge relasjoner til kunder og samarbeidspartnere innenfor idrett, kultur og organisasjonsliv. Samtidig skal arbeidet bidra til å styrke den lokale sparebankidentiteten – både innad som kulturbygger i banken, og utad i lokalsamfunnet.

Målgrupper
Bankens primære sponsorobjekter er innen idrett og kultur. Sponsorobjektenes profil skal være ”for folk flest”. Det skal satses på brede fremfor smale målgrupper og lag fremfor enkeltutøvere. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for sponsing. Det skal være bredde og ikke bare elite.

Langsiktighet
Skue Sparebank ønsker en langsiktighet og helhet i sine samarbeidsavtaler og sponsorengasjement. Dette gir både best effekt av de investeringer som blir lagt ned i tid og penger i sponsorobjektet, i tillegg til at man over tid forsterker assosiasjonene med sponsorobjektet.

Kriterier
Vi mottar nesten daglig henvendelser om sponsorsamarbeid og økonomisk støtte til ulike arrangementer eller organisasjoner. De fleste av disse er gode formål som vi gjerne skulle ha støttet. Dette er dessverre ikke mulig, og det er derfor satt opp kriterier for hva som kan støttes.

Alle våre sponsorprosjekter skal passe følgende kriterier:

 1. Være relevante i forhold til lokalsamfunnet.
 2. Kunne plasseres inn under én av de følgende kategorier:
  • Idrett
  • Kultur
  • Barne- og ungdomsaktiviteter
  • Humanitært arbeid
  • Organisasjonsliv
 3. Være folkelig, for ”folk flest”, dvs. primært:
  • Brede aktiviteter som påvirker, har interesse eller har betydning for mange
  • Lag og foreninger
  • Bredde, dvs. aktiviteter som involverer mange
 4. Gi assosiasjoner til og understøtte verdiene åpen, lideskaplig og kompromissløs
 5. Skue Sparebank skal være bransjeeksklusiv sponsor/samarbeidspartner.

Skue Sparebank ønsker ikke å prioritere:

 • Tilfeldige og løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene over
 • Smale aktiviteter eller målgrupper, dvs. som kun har interesse eller betydning for få
 • Enkeltpersoner
 • Elite
 • Reiser
 • Støtteannonser
 • Nasjonale/globale prosjekter
 • Uetiske, miljøskader eller på annen måte omstridte prosjekter som kommer i konflikt med bankens verdier