Valgdag - Forstanderskapet Skue Sparebank

Torsdag 13. februar 2020

Nes/Flå                       Valg av ett medlem for fire år (2020-2023)
Sigdal                         Valg av ett medlem for fire år (2020-2023)
Sigdal                         Valg av ett varamedlem for fire år (2020-2023)
Hol                              Valg av ett varamedlem for fire år (2020-2023)
Nore og Uvdal           Valg av ett varamedlem for fire år (2020-2023)

 

Kunder i Skue Sparebank har stemmerett. Bare myndige personer har rett til å stemme på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

De med stemmerett, som nevnt ovenfor, har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet eller styremedlem i minst en valgperiode.

Banken har en valgkomité som innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.
Forslaget må være oversendt (post@skuesparebank.no) eller levert i banken innen den 16.01.2020, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og –dato, yrke og fullstendig adresse. (Benytt skjema: "Forslag til kandidat")

Stemmested, bankens lokaler:
Tidspunkt: torsdag 13. februar 2020, kl. 09.00 – 14.00.

 

Dokumenter

Valgliste forstanderskapet 2020 (.pdf)
Forslag til kandidat - Skjema (.doc)

 

Praktiske henvendelser vedrørende dette kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

Geilo, 2. januar 2020
Kjetil Larsgard
forstanderskapets leder

 

 

Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag den 21. mars 2019 Bardøla Hotell, Geilo

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer, Styreleder og Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer, revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

 

Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla Hotell i forkant av møtet.

Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE

Sak F 01/19     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak F 02/19     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak F 03/19     Godkjenning av årsregnskap for 2018 herunder styrets årsberetning

                           og revisors beretning

                           Forslag til disponering av årets resultat

Sak F 04/19     Valg av og godtgjørelse til revisor

Sak F 05/19     Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Sak F 06/19     Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån

 

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag den 21. mars 2019 Bardøla Hotell, Geilo

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer, Styreleder og Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer, revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla Hotell i forkant av møtet.

Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

SAKSLISTE

Sak F 07/19     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak F 08/19     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak F 09/19     Valg av nestleder i forstanderskapet

Sak F 10/19     Valg av medlemmer til styret

Sak F 11/19     Valg av styreleder og nestleder styret

Sak F 12/19     Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Sak F 13/19     Honorar tillitsvalgt

 

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

George Fulford

styreleder