Innkalling til forstanderskapsmøte onsdag den 3. juni 2020 kl. 18:00

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall

meldes fra medlem

 

Det blir pga. koronarestriksjoner/-vurderinger avholdt elektronisk møte. (Skype)

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE
Sak F 18/20 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak F 19/20 Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak F 20/20 Disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

    (Vises til dokumentasjon og vedtak under sak F 03/20 og opprinnelig innstilling).

 

Styreleder vil gi en redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg i møte.

 

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

 

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller

bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til forstanderskapsmøte tirsdag den 19. mai 2020 kl. 18:45

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall

meldes fra medlem

 

Møtet avholdes digitalt (skype) pga koronarestriksjoner/-vurderinger.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE

Sak F 13/20 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak F 14/20 Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak F 15/20 Sammenslåing (fusjon) med Hønefoss Sparebank.

    Se fusjonsplan med vedlegg, styrets rapport om fusjonen, sakkyndig redegjørelse
    utarbeidet av Deloitte, tidligere utsendt børsmelding og forslag til vedtak.
Sak F 16/20 Forslag til valginstruks
Sak F 17/20 Valg, innstilling til valgkomite etter sammenslåing (fusjon) med Hønefoss Sparebank,
       innstilling med forslag til vedtak.

 

Styreleder vil gi en redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg i møte.

 

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

 

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller

bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder