Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag den 21. mars 2019 Bardøla Hotell, Geilo

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer, Styreleder og Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer, revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

 

Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla Hotell i forkant av møtet.

Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE

Sak F 01/19     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak F 02/19     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak F 03/19     Godkjenning av årsregnskap for 2018 herunder styrets årsberetning

                           og revisors beretning

                           Forslag til disponering av årets resultat

Sak F 04/19     Valg av og godtgjørelse til revisor

Sak F 05/19     Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Sak F 06/19     Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån

 

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag den 21. mars 2019 Bardøla Hotell, Geilo

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer, Styreleder og Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer, revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla Hotell i forkant av møtet.

Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

SAKSLISTE

Sak F 07/19     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak F 08/19     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak F 09/19     Valg av nestleder i forstanderskapet

Sak F 10/19     Valg av medlemmer til styret

Sak F 11/19     Valg av styreleder og nestleder styret

Sak F 12/19     Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Sak F 13/19     Honorar tillitsvalgt

 

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

George Fulford

styreleder