Oppdatert informasjon vedrørende forstanderskapsmøte torsdag den 26. mars 2020.

Forstanderskapets medlemmer
Styreleder
Adm. banksjef 

Styrets medlemmer

Revisor

 

Møter kl. 18.45 regnskapsmøte og kl. 20.45 valgmøte blir ikke gjennomført fysisk på
Bardøla hotell, Geilo.

 

Orientering vedrørende gjennomføring av møter

Banken jobber med alternative løsninger elektronisk for gjennomføring av
forstanderskapsmøter pga. situasjonen knyttet til korona-viruset med tilhørende regulering og
pålegg fra myndighetene.

 

Det vises også til informasjon om at alle hoteller i Hol kommune stenges. Banken vil ikke
kunne avholde fysisk møte for forstanderskapet på forretningssted.

 

 

Dere blir løpende oppdatert vedrørende avholdelse av møter i 2020 så snart banken har fått løsning på
plass.

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til regnskapsmøte torsdag 26. mars 2020 Bardøla Hotell, Geilo kl. 18:45

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

 

Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla Hotell i forkant av møtet.

Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE

Sak F 01/20     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak F 02/20     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak F 03/20     Godkjenning av årsregnskap for 2019 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. 

                         Forslag til disponering av årets resultat

Sak F 04/20     Valg av og godtgjørelse til revisor

Sak F 05/20     Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Sak F 06/20     Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån

 

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til valgmøte torsdag 26. mars 2020 Bardøla Hotell, Geilo kl. 20:45

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer, (Forstanderskapet 2020 trer sammen og avholder valgmøte.)
Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer, revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.


Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla Hotell i forkant av møtet
.

Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.


SAKSLISTE

Sak F 07/20     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak F 08/20     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak F 09/20     Valg av leder i forstanderskapet

Sak F 10/20     Valg av medlemmer til styret

Sak F 11/20     Valg av styreleder og nestleder styret

Sak F 12/20     Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Sak F 13/20     Honorar tillitsvalgt

 

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

George Fulford

styreleder