Generalforsamling

Innkallinger, sakslister og saksdokumenter

Innkalling til generalforsamlingsmøte onsdag 22. september 2021 kl. 18:00

Innkalt:

Generalforsamlingens medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Varamedlemmer orienteres, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

Styret har besluttet å gjennomføre møtet digitalt på Teams.

Styret har utpekt leder av generalforsamlingen til å åpne møtet.

Vedtakssaker
Sak F 08/21     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak F 09/21     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak F 10/21     Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Orienteringssak
Sak F 11/21     Status Skue Sparebank pr. september 2021

Saksdokumenter er lagret på Generalforsamlingen, innkallinger og saksdokumenter.

Spørsmål til innkalling og saksvedlegg kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid, melding kan gis til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no.

Det blir sendt ut lenke til pålogging i egen Teams innkalling for de som skal delta i møtet. Veiledning for deltakelse i møtet legges ved.

Medlemmer som har meldt ønske om gjennomgang av digital møtedeltakelse vil bli innkalt til testmøte i forkant.

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til forstanderskapsmøte onsdag 24.mars 2021 kl. 18:00

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem Elektronisk møte avholdes pga. siste endringer i smittesituasjon covid-19.¨

Styret har utpekt leder av generalforsamlingen til å åpne møtet.

SAKSLISTE
Sak F 01/21     Konstituering, godkjenning av innkalling og                           dagsorden
Sak F 02/21     Valg av to til å signere protokoll sammen                               med møteleder

Sak F 03/21     Godkjenning av årsregnskap for                                             2020 herunder styrets årsberetning og                                 revisors beretning.

Forslag til disponering av årets resultat.

Sak F 04/21     Valg av og godtgjørelse til revisor

Sak F 05/21     Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Sak F 06/21     Fullmakt til opptak av fondsobligasjon                                   og ansvarlig lån

Sak F 07/21     Honorarer tillitsvalgte

 

Styreleder vil gi en redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg i møte.

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid. Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no.

Teknisk support ved avvikling av elektronisk generalforsamlingsmøte vil komme frem ved utsending av link til møtet.

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til forstanderskapsmøte onsdag den 3. juni 2020 kl. 18:00

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall

meldes fra medlem

 

Det blir pga. koronarestriksjoner/-vurderinger avholdt elektronisk møte. (Skype)

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE
Sak F 18/20 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak F 19/20 Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak F 20/20 Disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

    (Vises til dokumentasjon og vedtak under sak F 03/20 og opprinnelig innstilling).

 

Styreleder vil gi en redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg i møte.

 

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

 

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller

bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til forstanderskapsmøte tirsdag den 19. mai 2020 kl. 18:45

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Forstanderskapet varamedlemmer, evt. innkalling til møtet vil bli sendt særskilt om forfall

meldes fra medlem

 

Møtet avholdes digitalt (skype) pga koronarestriksjoner/-vurderinger.

 

Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

 

SAKSLISTE

Sak F 13/20 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak F 14/20 Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak F 15/20 Sammenslåing (fusjon) med Hønefoss Sparebank.

    Se fusjonsplan med vedlegg, styrets rapport om fusjonen, sakkyndig redegjørelse
    utarbeidet av Deloitte, tidligere utsendt børsmelding og forslag til vedtak.
Sak F 16/20 Forslag til valginstruks
Sak F 17/20 Valg, innstilling til valgkomite etter sammenslåing (fusjon) med Hønefoss Sparebank,
       innstilling med forslag til vedtak.

 

Styreleder vil gi en redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg i møte.

 

 

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.

 

 

Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller

bj@skuesparebank.no

 

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder